رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – 60 Seconds

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – 60 Seconds


not_interested توجه! کارگزار 60 Seconds در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center 60 Secondsکارگزار
60 Seconds - binary options brokerلوگو
web https://www.my60s.orgسایت رسمی
Optima Capital Ltdنام شرکت
  سنت وینسنت و گرنادینهامحل ثبت
room1214 Davenport House 207 Regent St London W1B 3HH United Kingdomآدرس دفتر اصلی
2013سال تاسیس
CROFR
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
TradoLogicنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle توربو : توربو
  • swap_vertical_circle مرز : مرز
  • swap_vertical_circle لمس کردن : لمس کردن
انواع گزینه
250تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  88002006059
  • phone  +74959759660
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $1حداقل سپرده
casino $3حداقل نرخ
casinocasinocasino $1500حداکثر نرخ
67%حداقل سود از معامله
100%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
check_box وجود داردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
check_box وجود داردروبات (تجارت خودکار)
indeterminate_check_box وجود نداردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
RUB
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $35حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 3 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار 60 Seconds در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
60 Seconds کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی 60 Seconds که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم 60 Seconds برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *