رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – AlgoStar

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – AlgoStar


not_interested توجه! کارگزار AlgoStar در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center AlgoStarکارگزار
AlgoStar - binary options brokerلوگو
web http://www.algo-star.comسایت رسمی
KIN INVESTMENT GROUPنام شرکت
  هنگ کنگمحل ثبت
roomKIN INVESTMENT JADE LTD, NO 1 HOK YUEN STREET 12 floor, RM 1202 FU HANG IND BLG, HUNG HOM, Kowloon, HONG KONGآدرس دفتر اصلی
2016سال تاسیس
indeterminate_check_box وجود نداردمجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
Hello Marketsنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle مانع : مانع
انواع گزینه
32تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +3477057980
  • phone  +3168548040
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $250حداقل سپرده
casino $5حداقل نرخ
casinocasinocasino $15000حداکثر نرخ
65%حداقل سود از معامله
85%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
check_box وجود داردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
check_box وجود داردروبات (تجارت خودکار)
indeterminate_check_box وجود نداردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $100حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 12 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار AlgoStar در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه وابسته
AlgoStar کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی AlgoStar که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم AlgoStar برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *