رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Alpari

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Alpari

اطلاعات شرکت
business_center Alpariکارگزار
Alpari - binary options brokerلوگو
web http://www.alpari.ru, https://alpari.com, https://alpari-forex.com, https://alpari-forex.orgسایت رسمی
Alpari International Limitedنام شرکت
  موریسمحل ثبت
room2nd Floor, The Catalyst, 40 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritiusآدرس دفتر اصلی
1998سال تاسیس
IFSC
IBC
بانک مرکزی فدراسیون روسیه
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
MetaTrader4, BinaryStation, MetaTrader5نوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle مرز : مرز
  • swap_vertical_circle لمس کردن : لمس کردن
انواع گزینه
22تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +448449869559
  • phone  88002000131
  • phone  +442031293799
  • phone  4001208696
  • phone  862160322051
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $5حداقل سپرده
casino $5حداقل نرخ
casinocasinocasino $5000حداکثر نرخ
65%حداقل سود از معامله
85%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
افتتاح حساب تجریبیsendحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
دریافت پاداش اولیهsendپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
شروع به آموزشsendآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
باز کردن یک حساب کاربریsendحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
RUB
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $0حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 3 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
Alpari افتتاح حساب درsendثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
Alpari کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Alpari که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Alpari برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *