رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – AvaTrade

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – AvaTrade

اطلاعات شرکت
business_center AvaTradeکارگزار
AvaTrade - binary options brokerلوگو
web http://www.avatrade.comسایت رسمی
AVA Trade EU Ltdنام شرکت
  ایرلندمحل ثبت
roomFive Lamps Place Amiens Street, Dublin 1, Dublin, Irelandآدرس دفتر اصلی
2007سال تاسیس
BVIFSC
AFSL (ASIC)
Central Bank of Ireland
FSA Japan
FFAJ
FSB
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
WebTrader, MetaTrader4, In-Houseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
 • swap_vertical_circle بلند مدت : بلند مدت
انواع گزینه
64تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  18885413720
 • phone  +74999186181
 • phone  +5408003455600
 • phone  +552135006730
 • phone  ‎+5625814461
 • phone  ‎+5728912659
 • phone  +430800802045
 • phone  +35725262589
 • phone  +4580901916
 • phone  +358942415806
 • phone  +330975180993
 • phone  +4908006644879
 • phone  +302111982310
 • phone  +3619999861
 • phone  +35319010120
 • phone  +390289038621
 • phone  +310208080086
 • phone  +4721031397
 • phone  +48223070354
 • phone  +351800180311
 • phone  +40318110964
 • phone  +38618888017
 • phone  +34911876460
 • phone  +46200896338
 • phone  +410435080555
 • phone  +4408005200423
 • phone  ‎+973016199033
 • phone  +97144457930
 • phone  4000507282
 • phone  4000507282
 • phone  +60032772731
 • phone  +16477220532
 • phone  +658001205170
 • phone  4000507282
 • phone  +611800206496
 • phone  +14168002125
 • phone  +525546244801
 • phone  +12129419609
 • phone  +2349090008247
 • phone  +27105002498
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $100حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $1000حداکثر نرخ
50%حداقل سود از معامله
100%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
افتتاح حساب تجریبیsendحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
دریافت پاداش اولیهsendپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
indeterminate_check_box وجود نداردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $100حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 5 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
AvaTrade افتتاح حساب درsendثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
AvaTrade کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی AvaTrade که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم AvaTrade برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *