رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Ayrex

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Ayrex


not_interested توجه! کارگزار Ayrex در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center Ayrexکارگزار
Ayrex - binary options brokerلوگو
web https://www.ayrex.comسایت رسمی
Advanced Binary Technologies Ltdنام شرکت
  سنت کیتس و نویسمحل ثبت
roomOffice 590, Suites 5 Horsfords Business Centre, Long Point Road, Charlestown, Nevis, St. Kitts and Nevisآدرس دفتر اصلی
2011سال تاسیس
indeterminate_check_box وجود نداردمجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
In-Houseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, Androidسازگاری با سیستم عامل
 android marketبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle توربو : توربو
  • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
انواع گزینه
28تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +442033227337
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $5حداقل سپرده
casino $5حداقل نرخ
casinocasinocasino $10000حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
95%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
indeterminate_check_box وجود نداردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
check_box وجود داردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $5حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 5 تامدت انتقال
check_box وجود داردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار Ayrex در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه وابسته
Ayrex کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Ayrex که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Ayrex برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *