رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – BinaryMate

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – BinaryMate


not_interested توجه! کارگزار BinaryMate در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center BinaryMateکارگزار
BinaryMate - binary options brokerلوگو
web https://www.binarymate.comسایت رسمی
NORSKE INTER LPنام شرکت
  بریتانیای کبیرمحل ثبت
roomSuite 1, 39 Due Street, Aberdeen, AB11 6DY, Scotlandآدرس دفتر اصلی
2016سال تاسیس
indeterminate_check_box وجود نداردمجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
In-Houseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle توربو : توربو
  • swap_vertical_circle بلند مدت : بلند مدت
انواع گزینه
48تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +18299548077
  • phone  +74997033774
  • phone  33950396
  • phone  0221345671
  • phone  96565425142
  • phone  61855507288
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $250حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $1500حداکثر نرخ
70%حداقل سود از معامله
95%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب تجریبی
check_box وجود داردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
check_box وجود داردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
check_box وجود داردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $50حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 1 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار BinaryMate در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
BinaryMate کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی BinaryMate که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم BinaryMate برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *