رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Bull & Bear

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Bull & Bear


not_interested توجه! کارگزار Bull & Bear در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center Bull & Bearکارگزار
Bull & Bear - binary options brokerلوگو
web http://www.bullabear.comسایت رسمی
BullaBearنام شرکت
  قبرسمحل ثبت
roomLangstrasse 215, 8005 Zürich, Switzerlandآدرس دفتر اصلی
2015سال تاسیس
indeterminate_check_box وجود نداردمجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
AirSoftنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle توربو : توربو
  • swap_vertical_circle بلند مدت : بلند مدت
انواع گزینه
210تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +61288800235
  • phone  +442036084163
  • phone  +74993228013
  • phone  +41435083878
  • phone  +14378861020
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $250حداقل سپرده
casino $10حداقل نرخ
casinocasinocasino $5000حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
86%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $25حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 7 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار Bull & Bear در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه وابسته
Bull & Bear کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Bull & Bear که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Bull & Bear برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

One comment

  1. کارو نصیری

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *