رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – ExpertOption

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – ExpertOption

اطلاعات شرکت
business_center ExpertOptionکارگزار
ExpertOption - binary options brokerلوگو
web //expertoption.comسایت رسمی
ExpertOption Ltdنام شرکت
  سنت وینسنت و گرنادینهامحل ثبت
roomSaint Vincent and the Grenadines, 1510, Kingstown, Suite 305, Griffith Corporate Centreآدرس دفتر اصلی
2014سال تاسیس
CROFR
VFSC
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
In-Houseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle توربو : توربو
انواع گزینه
180تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +442038683160
  • phone  +61283106959
  • phone  +861084053597
  • phone  +66600024216
  • phone  +78043334647
  • phone  +78124540360
  • phone  +911204958832
  • phone  +911204269103
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $50حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $1000حداکثر نرخ
65%حداقل سود از معامله
95%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
check_box وجود داردبیمه
indeterminate_check_box وجود نداردبسته شدن فوری گزینه
افتتاح حساب تجریبیsendحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
دریافت پاداش اولیهsendپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
شروع به آموزشsendآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
RUB
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $10حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 3 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
ExpertOption افتتاح حساب درsendثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
ExpertOption کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی ExpertOption که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم ExpertOption برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *