رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – FinMax

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – FinMax

اطلاعات شرکت
business_center FinMaxکارگزار
FinMax - binary options brokerلوگو
web //finmaxbo.comسایت رسمی
IK Partners Ltdنام شرکت
  دومینیکامحل ثبت
roomCorner of Great Marlborough & Great George st Roseau Dominica, 00152آدرس دفتر اصلی
2015سال تاسیس
CROFR
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
TradeSmarterنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
انواع گزینه
76تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +74997031756
  • phone  +77273495228
  • phone  +380443922170
  • phone  +442038685758
  • phone  +35928057131
  • phone  +35722008852
  • phone  +61285994406
  • phone  +14378893209
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $250حداقل سپرده
casino $5حداقل نرخ
casinocasinocasino $2000حداکثر نرخ
70%حداقل سود از معامله
90%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
indeterminate_check_box وجود نداردبسته شدن فوری گزینه
افتتاح حساب تجریبیsendحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
دریافت پاداش اولیهsendپاداش اولیه
باز کردن یک حساب کاربریsendاز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
شروع به آموزشsendآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $0حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 5 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
FinMax افتتاح حساب درsendثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
FinMax کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی FinMax که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم FinMax برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *