رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – GreenOption

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – GreenOption


not_interested توجه! کارگزار GreenOption در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center GreenOptionکارگزار
GreenOption - binary options brokerلوگو
web http://greenoption.ruسایت رسمی
GreenOptionنام شرکت
  جزایر کیمنمحل ثبت
roomZephyr House, 122 Mary Street, P.O. 709 Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-1109آدرس دفتر اصلی
2016سال تاسیس
indeterminate_check_box وجود نداردمجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
In-Houseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle Follow the Spot
انواع گزینه
16تعداد در زیر گرفته
indeterminate_check_box وجود نداردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +13459494543
تلفن سرویس پشتیبانی
indeterminate_check_box وجود نداردایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $20حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $100حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
81%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
indeterminate_check_box وجود نداردبسته شدن فوری گزینه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب تجریبی
check_box وجود داردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
indeterminate_check_box وجود نداردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $99حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 15 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار GreenOption در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
GreenOption کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی GreenOption که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم GreenOption برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *