رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Hirose UK (Lion Binary Options)

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Hirose UK (Lion Binary Options)


not_interested توجه! کارگزار Hirose UK (Lion Binary Options) در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center Hirose UK (Lion Binary Options)کارگزار
Hirose UK (Lion Binary Options) - binary options brokerلوگو
web http://hiroseuk.comسایت رسمی
Hirose Financial UK Ltdنام شرکت
  بریتانیای کبیرمحل ثبت
room27 Austin Friars, London, EC2N 2QPآدرس دفتر اصلی
2010سال تاسیس
FCA
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
MetaTrader4, In-Houseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, Androidسازگاری با سیستم عامل
 android marketبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
انواع گزینه
14تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +4402076143580
  • phone  08008600923
  • phone  02076143580
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $50حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $1000حداکثر نرخ
70%حداقل سود از معامله
90%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $20حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 7 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار Hirose UK (Lion Binary Options) در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه وابسته
Hirose UK (Lion Binary Options) کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Hirose UK (Lion Binary Options) که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Hirose UK (Lion Binary Options) برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *