رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Intrade.bar

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Intrade.bar

اطلاعات شرکت
business_center Intrade.barکارگزار
Intrade.bar - binary options brokerلوگو
web //intrade.barسایت رسمی
Mr Axiano LPنام شرکت
  بریتانیای کبیرمحل ثبت
room39/5 Granton Crescent Edinburgh EH5 1BN United Kingdomآدرس دفتر اصلی
2016سال تاسیس
indeterminate_check_box وجود نداردمجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
In-Houseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle توربو : توربو
انواع گزینه
30تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +441316080949
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $10حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $500حداکثر نرخ
77%حداقل سود از معامله
97%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
indeterminate_check_box وجود نداردبسته شدن فوری گزینه
افتتاح حساب تجریبیsendحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
indeterminate_check_box وجود نداردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
RUB
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $7حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 1 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
Intrade.bar افتتاح حساب درsendثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
Intrade.bar کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Intrade.bar که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Intrade.bar برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *