رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Larson&Holz

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Larson&Holz


not_interested توجه! کارگزار Larson&Holz در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center Larson&Holzکارگزار
Larson&Holz - binary options brokerلوگو
web https://lh-broker.com, https://lh-broker.ruسایت رسمی
LARSON & HOLZ SVGنام شرکت
  سنت وینسنت و گرنادینهامحل ثبت
roomThe Financial Services Centre Stoney Ground, Kingstown St. Vincent & the Grenadinesآدرس دفتر اصلی
2004سال تاسیس
CROFR
CRFIN
SVGFSA
KROUFR
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
MetaTrader4, In-Houseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
انواع گزینه
200تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +4312297435
  • phone  +85230156832
  • phone  88005500015
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $250حداقل سپرده
casino $9حداقل نرخ
casinocasinocasino $5000حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
99%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
check_box وجود داردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
check_box وجود داردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
check_box وجود داردمسابقه
check_box وجود داردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
JPY
AUD
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $100حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 3 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار Larson&Holz در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه وابسته
Larson&Holz کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Larson&Holz که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Larson&Holz برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *