رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – MarketsWorld

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – MarketsWorld


not_interested توجه! کارگزار MarketsWorld در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center MarketsWorldکارگزار
MarketsWorld - binary options brokerلوگو
web https://www.marketsworld.comسایت رسمی
MarketsTheWorld Limitedنام شرکت
  جزیره منمحل ثبت
roomBurleigh Manor Peel Road Douglas, Isle of Man IM1 5EP Great Britainآدرس دفتر اصلی
2011سال تاسیس
GSC
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
TradoLogicنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOSسازگاری با سیستم عامل
app storeبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
انواع گزینه
17تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +4401624679022
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $10حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $1000حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
90%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
indeterminate_check_box وجود نداردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
check_box وجود داردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
indeterminate_check_box وجود نداردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
CAD
AUD
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $10حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 7 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار MarketsWorld در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه وابسته
MarketsWorld کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی MarketsWorld که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم MarketsWorld برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *