رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Option Banque

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Option Banque


not_interested توجه! کارگزار Option Banque در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center Option Banqueکارگزار
Option Banque - binary options brokerلوگو
web https://www.optionbanque.comسایت رسمی
Capital Street BancClear Corporation Limitedنام شرکت
  سنت وینسنت و گرنادینهامحل ثبت
roomSuite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, SVGآدرس دفتر اصلی
2013سال تاسیس
SVGFSA
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
TradoLogicنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle توربو : توربو
  • swap_vertical_circle مرز : مرز
  • swap_vertical_circle لمس کردن : لمس کردن
  • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
  • swap_vertical_circle FX/CFD
  • swap_vertical_circle 5 کلیک
انواع گزینه
243تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +442038085859
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $50حداقل سپرده
casino $5حداقل نرخ
casinocasinocasino $5000حداکثر نرخ
76%حداقل سود از معامله
90%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
check_box وجود داردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
check_box وجود داردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
RUB
GBP
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $10حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 5 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار Option Banque در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه وابسته
Option Banque کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Option Banque که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Option Banque برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *