رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – RBOptions

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – RBOptions


not_interested توجه! کارگزار RBOptions در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center RBOptionsکارگزار
RBOptions - binary options brokerلوگو
web http://www.rboptions.comسایت رسمی
Zulutoys Limitedنام شرکت
  جزایر مارشالمحل ثبت
room09872729, office 3.11, NWMS Center 3rd floor, 31 Southampton Row London England WC1B 5HJآدرس دفتر اصلی
2013سال تاسیس
indeterminate_check_box وجود نداردمجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
SpotOptionنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, Androidسازگاری با سیستم عامل
 android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
 • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
 • swap_vertical_circle زوج : زوج
 • swap_vertical_circle FX/CFD
 • swap_vertical_circle Follow the Spot
انواع گزینه
96تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  16478468231
 • phone  442038070476
 • phone  46107502331
 • phone  33975121675
 • phone  3211948245
 • phone  4785295006
 • phone  61386580575
 • phone  6499509207
 • phone  97316196676
 • phone  27875503113
 • phone  41315280291
 • phone  6531591068
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $250حداقل سپرده
casino $5حداقل نرخ
casinocasinocasino $10000حداکثر نرخ
65%حداقل سود از معامله
90%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $30حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 7 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار RBOptions در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
RBOptions کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی RBOptions که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم RBOptions برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *