رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – TradeXtra

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – TradeXtra


not_interested توجه! کارگزار TradeXtra در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center TradeXtraکارگزار
TradeXtra - binary options brokerلوگو
web http://www.tradextra.comسایت رسمی
Pacifix Ltdنام شرکت
  بلغارستانمحل ثبت
room1000 Sofia city, Sofia District, Metropolitan Monicipality, Sredets Region, Hristo Belchev St. No. 12آدرس دفتر اصلی
2014سال تاسیس
indeterminate_check_box وجود نداردمجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
SpotOptionنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
 • swap_vertical_circle پله : پله
 • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
 • swap_vertical_circle زوج : زوج
 • swap_vertical_circle FX/CFD
 • swap_vertical_circle بلند مدت : بلند مدت
 • swap_vertical_circle Follow the Spot
انواع گزینه
72تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +442036704694
 • phone  +61280156876
 • phone  +390236311199
 • phone  +46-840309159
 • phone  +65-31080561
 • phone  +507-8339053
 • phone  +35316859222
 • phone  +4578795340
 • phone  +31303690334
 • phone  +358942450395
 • phone  +56225708679
 • phone  +60327884401
 • phone  +3242680423
 • phone  +34910082980
 • phone  +4721033100
 • phone  +5117062905
 • phone  +4969120066633
 • phone  +41225510024
 • phone  +85230509031
 • phone  +6498871705
 • phone  +5722624103
 • phone  +50640100537
 • phone  +528153501804
 • phone  +50223761923
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $250حداقل سپرده
casino $5حداقل نرخ
casinocasinocasino $1000حداکثر نرخ
65%حداقل سود از معامله
85%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
check_box وجود داردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $100حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 3 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار TradeXtra در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه وابسته
TradeXtra کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی TradeXtra که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم TradeXtra برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *