رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Tradorax

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Tradorax


not_interested توجه! کارگزار Tradorax در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center Tradoraxکارگزار
Tradorax - binary options brokerلوگو
web https://tradorax.comسایت رسمی
BetaTech Ltd. (AM Capital Ltd.)نام شرکت
  جزایر مارشالمحل ثبت
room35-37 Ludgate Hill, London, EC4M 7JN, United Kingdomآدرس دفتر اصلی
2013سال تاسیس
indeterminate_check_box وجود نداردمجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
TechFinancialsنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, Androidسازگاری با سیستم عامل
 android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
 • swap_vertical_circle مرز : مرز
 • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
انواع گزینه
123تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +16469346204
 • phone  +442038687870
 • phone  +16472475691
 • phone  +6442807276
 • phone  +27105008849
 • phone  +97316196560
 • phone  +85258080099
 • phone  +6531588541
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $250حداقل سپرده
casino $25حداقل نرخ
casinocasinocasino $1000حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
85%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
check_box وجود داردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
RUB
GBP
JPY
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $100حداقل میزان برای انتقال
$30هزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 5 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار Tradorax در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
Tradorax کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Tradorax که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Tradorax برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *