رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – UpDown.Club

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – UpDown.Club


not_interested توجه! کارگزار UpDown.Club در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center UpDown.Clubکارگزار
UpDown.Club - binary options brokerلوگو
web https://updown.clubسایت رسمی
Global Capital Markets Limitedنام شرکت
  وانواتومحل ثبت
roomLevel 5, 235 Broadway Newmarket, Auckland, 1149, New Zealandآدرس دفتر اصلی
2016سال تاسیس
CROFR
VFSC
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
Hello Marketsنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle توربو : توربو
  • swap_vertical_circle لمس کردن : لمس کردن
انواع گزینه
50تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +6498010387
  • phone  88007072976
  • phone  +4922198257010
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $10حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $1000حداکثر نرخ
70%حداقل سود از معامله
85%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
indeterminate_check_box وجود نداردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $10حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 2 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار UpDown.Club در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
UpDown.Club کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی UpDown.Club که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم UpDown.Club برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *