رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Vospari

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Vospari


not_interested توجه! کارگزار Vospari در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center Vospariکارگزار
Vospari - binary options brokerلوگو
web http://vospari.comسایت رسمی
Herisada Ltdنام شرکت
  سنت وینسنت و گرنادینهامحل ثبت
roomSuite 305, Griffrth Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent & the Grenadinesآدرس دفتر اصلی
2013سال تاسیس
IBC
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
TradeSmarterنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle توربو : توربو
  • swap_vertical_circle مرز : مرز
  • swap_vertical_circle لمس کردن : لمس کردن
  • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
  • swap_vertical_circle زوج : زوج
انواع گزینه
80تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  88005558190
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $100حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $1000حداکثر نرخ
19%حداقل سود از معامله
85%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
check_box وجود داردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
RUB
GBP
CNY
JPY
AUD
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $0حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 10 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار Vospari در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
Vospari کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Vospari که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Vospari برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *