رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – ZoomTrader

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – ZoomTrader

اطلاعات شرکت
business_center ZoomTraderکارگزار
ZoomTrader - binary options brokerلوگو
web https://www.zoomtrader.comسایت رسمی
Novox Capital Ltdنام شرکت
  قبرسمحل ثبت
roomOffice 3.11, Nwms Center 3rd Floor; 31 Southampton Row, London, England, WC1B 5HJآدرس دفتر اصلی
2014سال تاسیس
CySEC
MiFID
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
TradoLogicنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, Androidسازگاری با سیستم عامل
 android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
 • swap_vertical_circle مرز : مرز
 • swap_vertical_circle لمس کردن : لمس کردن
 • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
انواع گزینه
65تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +43720775351
 • phone  +16475584897
 • phone  +4932221092786
 • phone  +31858880621
 • phone  +442038070590
 • phone  +61283173228
 • phone  861059948867
 • phone  +41435084322
 • phone  +6448303442
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $200حداقل سپرده
casino $5حداقل نرخ
casinocasinocasino $2500حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
83%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
check_box وجود داردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
شروع به آموزشsendآموزش
مشارکت در مسابقهsendمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
CNY
BRL
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $20حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 5 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
ZoomTrader افتتاح حساب درsendثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
ZoomTrader کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی ZoomTrader که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم ZoomTrader برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *