رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Binary.com

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Binary.com

اطلاعات شرکت
business_center Binary.comکارگزار
Binary.com - binary options brokerلوگو
web https://www.binary.comسایت رسمی
Binary (IOM) Ltd., Binary Investments (Europe) Ltd., Binary (Europe) Ltd.نام شرکت
  جزیره منمحل ثبت
roomFirst Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, IM2 4RW, Isle of Man, British Islesآدرس دفتر اصلی
2000سال تاسیس
MiFID
MFSA
UK Gambling Commission
GSC
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
MetaTrader5, In-Houseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle مرز : مرز
 • swap_vertical_circle لمس کردن : لمس کردن
انواع گزینه
54تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  81080028553011
 • phone  +4401666800042
 • phone  08000119847
 • phone  +48588810002
 • phone  +3530768887500
 • phone  1800931084
 • phone  0018030113641
 • phone  +49022198259000
 • phone  +14508231002
 • phone  +610282945448
 • phone  1800093570
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $5حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $100000حداکثر نرخ
46%حداقل سود از معامله
95%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
افتتاح حساب تجریبیsendحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
دریافت روباتsendروبات (تجارت خودکار)
شروع به آموزشsendآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
AUD
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $5حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 5 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
Binary.com افتتاح حساب درsendثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
Binary.com کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Binary.com که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Binary.com برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *