رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Binatex

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Binatex


not_interested توجه! کارگزار Binatex در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center Binatexکارگزار
Binatex - binary options brokerلوگو
web //binatex.comسایت رسمی
Enchanted Business Solutions LPنام شرکت
  جزایر مارشالمحل ثبت
roomSuite 2, 5 St. Vincent street, Edinburgh, EH3 6SWآدرس دفتر اصلی
2015سال تاسیس
indeterminate_check_box وجود نداردمجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
In-Houseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle توربو : توربو
انواع گزینه
49تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  8800333206701
  • phone  8800333206702
  • phone  8800333206703
  • phone  8800333206704
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $50حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $1000حداکثر نرخ
65%حداقل سود از معامله
90%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
check_box وجود داردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
RUB
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $5حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 3 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار Binatex در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
Binatex کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Binatex که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Binatex برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *