رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – BossCapital

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – BossCapital


not_interested توجه! کارگزار BossCapital در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center BossCapitalکارگزار
BossCapital - binary options brokerلوگو
web  http://www.bosscapital.comسایت رسمی
Cheshire Capital Ltdنام شرکت
  قبرسمحل ثبت
roomCavell House Stannard Place, Crispins Rd, Norwich, NR3 1YE, United Kingdomآدرس دفتر اصلی
2014سال تاسیس
indeterminate_check_box وجود نداردمجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
TechFinancialsنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, Androidسازگاری با سیستم عامل
 android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
 • swap_vertical_circle مرز : مرز
 • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
انواع گزینه
118تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +541159841837
 • phone  +552139581290
 • phone  +56229381579
 • phone  +50321133423
 • phone  +5117083728
 • phone  +18299548711
 • phone  +525541706582
 • phone  +5078365018
 • phone  +19177750317
 • phone  +14188009298
 • phone  +3228085348
 • phone  +35924925357
 • phone  +38521770711
 • phone  +420234261959
 • phone  +4578768323
 • phone  +358942450821
 • phone  +33975183157
 • phone  +302111986201
 • phone  +3619996735
 • phone  +353216017879
 • phone  +390294752208
 • phone  +37165808853
 • phone  +35725030682
 • phone  +37052140494
 • phone  +35220332504
 • phone  +35627780944
 • phone  +31344796500
 • phone  +4781503072
 • phone  +351308802006
 • phone  +40316300630
 • phone  +74956694239
 • phone  +74957453379
 • phone  +421233418402
 • phone  +38616003987
 • phone  +34911980086
 • phone  +46844680178
 • phone  +41615083202
 • phone  +442035193488
 • phone  +97316198949
 • phone  +9668111051157
 • phone  +85258082775
 • phone  +81345894690
 • phone  +6531586165
 • phone  +27213002998
 • phone  +61285992809
 • phone  +6448318853
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $200حداقل سپرده
casino $10حداقل نرخ
casinocasinocasino $7500حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
87%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
RUB
GBP
JPY
CAD
AUD
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $100حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 4 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار BossCapital در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
BossCapital کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی BossCapital که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم BossCapital برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *