رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Finpari

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Finpari


not_interested توجه! کارگزار Finpari در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center Finpariکارگزار
Finpari - binary options brokerلوگو
web https://www.finpari.comسایت رسمی
Lerona Impex SAنام شرکت
  سیشلمحل ثبت
roomNorske Inter LP located at 39 Due Street, Suite 1, Aberdeen, Scotland, AB11 6DYآدرس دفتر اصلی
2014سال تاسیس
MiFID
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
SpotOptionنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
 • swap_vertical_circle پله : پله
 • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
 • swap_vertical_circle زوج : زوج
 • swap_vertical_circle بلند مدت : بلند مدت
 • swap_vertical_circle Follow the Spot
انواع گزینه
49تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +18299548392
 • phone  +442038088047
 • phone  33950396
 • phone  0818557055
 • phone  +74997033774
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $250حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $1500حداکثر نرخ
65%حداقل سود از معامله
90%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
check_box وجود داردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
check_box وجود داردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
RUB
GBP
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $50حداقل میزان برای انتقال
$20هزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 1 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار Finpari در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
Finpari کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Finpari که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Finpari برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *