رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – High Low

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – High Low

اطلاعات شرکت
business_center High Lowکارگزار
High Low - binary options brokerلوگو
web https://en.highlow.netسایت رسمی
Highlow Markets Pty Ltdنام شرکت
  استرالیامحل ثبت
room145 - 157 St John Street, London EC1V 4PW, United Kingdomآدرس دفتر اصلی
2010سال تاسیس
AFSL (ASIC)
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
MarketsPulseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle توربو : توربو
انواع گزینه
23تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  1300870442
  • phone  08000988548
  • phone  0120951847
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $50حداقل سپرده
casino $10حداقل نرخ
casinocasinocasino $2000حداکثر نرخ
70%حداقل سود از معامله
100%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
افتتاح حساب تجریبیsendحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
دریافت پاداش اولیهsendپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
شروع به آموزشsendآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
AUD
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $50حداقل میزان برای انتقال
$20هزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 5 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
High Low افتتاح حساب درsendثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
High Low کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی High Low که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم High Low برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *