رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – OneTwoTrade

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – OneTwoTrade


not_interested توجه! کارگزار OneTwoTrade در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center OneTwoTradeکارگزار
OneTwoTrade - binary options brokerلوگو
web https://www.onetwotrade.comسایت رسمی
Up & Down Marketing Limitedنام شرکت
  مالتمحل ثبت
roomCobalt House, Level 2, Notabile Road, Mriehel Birkirkara, BKR 3000, Maltaآدرس دفتر اصلی
2011سال تاسیس
MGA
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
SpotOptionنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
 • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
 • swap_vertical_circle زوج : زوج
 • swap_vertical_circle بلند مدت : بلند مدت
انواع گزینه
77تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +74999186132
 • phone  +35722232385
 • phone  +16475570660
 • phone  +33184880063
 • phone  +6432889029
 • phone  +27230040198
 • phone  +34932202393
 • phone  +74999186132
 • phone  +2129881287
 • phone  +442036959746
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $200حداقل سپرده
casino $5حداقل نرخ
casinocasinocasino $5000حداکثر نرخ
65%حداقل سود از معامله
80%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $100حداقل میزان برای انتقال
$50هزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 5 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار OneTwoTrade در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه وابسته
OneTwoTrade کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی OneTwoTrade که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم OneTwoTrade برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *