رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – OptionStars Global

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – OptionStars Global


not_interested توجه! کارگزار OptionStars Global در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center OptionStars Globalکارگزار
OptionStars Global - binary options brokerلوگو
web https://www.optionstarsglobal.com, https://www.optionstars.comسایت رسمی
New Markets S.Aنام شرکت
  ساموآمحل ثبت
roomNovasage Chambers, Level 2, CCCS Building, Beach Road, Apia, Samoaآدرس دفتر اصلی
2015سال تاسیس
indeterminate_check_box وجود نداردمجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
TradoLogicنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
 • swap_vertical_circle مرز : مرز
 • swap_vertical_circle لمس کردن : لمس کردن
 • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
 • swap_vertical_circle FX/CFD
 • swap_vertical_circle بلند مدت : بلند مدت
 • swap_vertical_circle 5 کلیک
انواع گزینه
238تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +442037697791
 • phone  +16478463281
 • phone  +4951136424566
 • phone  +61290995669
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $250حداقل سپرده
casino $10حداقل نرخ
casinocasinocasino $10000حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
81%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
check_box وجود داردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
check_box وجود داردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
CAD
AUD
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $30حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 5 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار OptionStars Global در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
OptionStars Global کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی OptionStars Global که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم OptionStars Global برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *