رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – TR Binary Options

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – TR Binary Options


not_interested توجه! کارگزار TR Binary Options در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center TR Binary Optionsکارگزار
TR Binary Options - binary options brokerلوگو
web https://www.trbinaryoptions.comسایت رسمی
Cheshire Capital Ltdنام شرکت
  قبرسمحل ثبت
roomCavell House Stannard Place, Crispins Rd, Norwich, NR3 1YE, United Kingdomآدرس دفتر اصلی
2011سال تاسیس
indeterminate_check_box وجود نداردمجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
SpotOptionنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
 • swap_vertical_circle پله : پله
 • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
 • swap_vertical_circle زوج : زوج
 • swap_vertical_circle بلند مدت : بلند مدت
 • swap_vertical_circle Follow the Spot
انواع گزینه
177تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  18009866318
 • phone  15817000149
 • phone  542234322654
 • phone  56225822279
 • phone  551139570691
 • phone  08081891458
 • phone  33184884052
 • phone  390696727340
 • phone  34911234094
 • phone  34912661898
 • phone  34960130545
 • phone  46852503217
 • phone  4723960222
 • phone  43720881484
 • phone  35220332592
 • phone  74956691908
 • phone  74956694238
 • phone  380443920767
 • phone  0345795905
 • phone  6531583617
 • phone  97316199223
 • phone  97316198583
 • phone  9668111013237
 • phone  61284883123
 • phone  6448318605
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $200حداقل سپرده
casino $10حداقل نرخ
casinocasinocasino $6000حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
81%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
RUB
GBP
JPY
CAD
AUD
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $30حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 7 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار TR Binary Options در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
TR Binary Options کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی TR Binary Options که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم TR Binary Options برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *