رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – uBinary

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – uBinary


not_interested توجه! کارگزار uBinary در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center uBinaryکارگزار
uBinary - binary options brokerلوگو
web https://www.ubinary.comسایت رسمی
UB Innovation Limitedنام شرکت
  جزایر مارشالمحل ثبت
roomUB Innovation Limited Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960آدرس دفتر اصلی
2011سال تاسیس
indeterminate_check_box وجود نداردمجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
ParagonEXنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle Follow the Spot
انواع گزینه
85تعداد در زیر گرفته
indeterminate_check_box وجود نداردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +41435085006
 • phone  +41435086882
 • phone  +33182887921
 • phone  +442038089085
 • phone  +442038089081
 • phone  +442038089232
 • phone  +442038089218
 • phone  +442038089214
 • phone  +97316198545
 • phone  +85258033007
 • phone  +39294755204
 • phone  +81345881355
 • phone  +46844685218
 • phone  +7499346658
 • phone  +966115102653
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $250حداقل سپرده
casino $20حداقل نرخ
casinocasinocasino $5000حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
95%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
check_box وجود داردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
check_box وجود داردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $20حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 10 تامدت انتقال
check_box وجود داردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار uBinary در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه وابسته
uBinary کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی uBinary که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم uBinary برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *