رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – uTrader

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – uTrader


not_interested توجه! کارگزار uTrader در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center uTraderکارگزار
uTrader - binary options brokerلوگو
web http://utrader.comسایت رسمی
Day Dream Investments Ltdنام شرکت
  جزایر مارشالمحل ثبت
roomTrust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, Marshall Islands, MH96960آدرس دفتر اصلی
2011سال تاسیس
CROFR
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
SpotOptionنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
 • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
 • swap_vertical_circle زوج : زوج
 • swap_vertical_circle بلند مدت : بلند مدت
انواع گزینه
41تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +74955851438
 • phone  +77172727443
 • phone  +380947117077
 • phone  +883510008211639
 • phone  +442038089887
 • phone  +16472438131
 • phone  +61283174977
 • phone  +48221284987
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $200حداقل سپرده
casino $5حداقل نرخ
casinocasinocasino $2500حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
85%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
RUB
GBP
PLN
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $25حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 2 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار uTrader در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
uTrader کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی uTrader که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم uTrader برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *